Endret: 19 aug 2019     Opprettet: 15 nov 2017

FINSTAD PARK GARASJESAMEIE

Rundskriv, vedtekter, ordensregler m.v.

Rundskriv datert 18.3.2018 vedr. lading av el-bil i garasjeanlegget:

Les her!

Oppslag om garasjevask 22.-24. mai 2018:

Les her!

Konstituerende møter for "fellessameiene" ble avholdt tirsdag 30.mai 2017.

De som var innkalt til konstituerende møte for Finstad Park Garasjesameie ("Garasjesameiet") var alle 5 styremedlemmene  i hvert av våre tre boligsameier, samt alle som har kjøpt ekstra garasjeplass.

Det er egne vedtekter for garasjesameiet. Av vedteketene for begge sameier fremgår det at styrene i boligsameiene utpeker to representanter (av styremedlemmene i boligsameiene) til hvert av styrene i "Garasjesameiet" og "Driftssameiet". Det er altså 6 styremedlemmer i hvert av sameiene.

Vedtektektene finner du her:

"Garasjesameiet"

       Vedlegg 1 (Liste over boder og garasjer knyttet til boligene/boligseksjonene)

       Vedlegg 2  (Plantegning over bod- og garasjeareal. Bruker litt tid på nedlasting.   

                            Kan kopieres til egen datamskin, og der kan man forstørre bildet!)

Ordensregler finner du her:

      Ordensregler "Garasjesameie"

Etableringen av "Garasjesameiet"  var forutsatt da vi kjøpte leilighetene på FInstad Park, og således en del av kjøpekontrakten. Grunnlaget for ovennevnte ordning med representasjon finner man i utkastene til vedtekter for begge sameiene i dokumentene som lå til grunn da leiligheten ble kjøpt.

Sameiet er underlagt boligsameiene, noe som fremgår av reglene for eier og styrerepresentasjon.

Sameiet har selvstendige eiendommer med egne gårds- og bruksnr.

Vedtekter og styrene.

Det er lagt opp til at styrene i begge fellessameiene  (Driftssameiet og Garasjesameiet) skal bestå av de samme personer (som er utpekt av boligsameienes styrer). Dette er gjort av praktiske og effektivitetssmessige hensyn. Hele eiendommen FINSTAD PARK er så sammenvevd av tekniske installasjoner etc. på tvers av alle sameier på området, at det kreves en viss enhet for rasjonell forvaltning.

Arbeidsfordelingen mellom «Fellessameiene».

Arbeidsfordelingen mellom sameiene er at «Garasjesameiet» har ansvaret for garasje- og bodareal. «Driftssameiet» har ansvar for alt areal og innretninger på Finstad Park utenfor husparsellene («Finstad Park Felles»), samt grendehuset i Midtskogen 8A.

Dersom beboere har spørsmål e.l. knyttet til «Fellessameiene» skal dette rettes til styret i det boligsameiet som man bor i.

Tillitsvalgte:

FINSTAD PARK GARASJESAMEIE

   
  Navn Adresse Styreperiode
Leder Øistein O. Pettersen Midtskogen 1 A 2018 - 2019
Nestleder Peter Batta Midtskogen 5 A 2018 - 2019
Styremedlem Anders V. Sundvold Midtskogen 3 B  2018 - 2019
Styremedlem Oddvard Hauge Midtskogen 4  2018 - 2019
Styremedlem Per Wiseth Midtskogen 6 2018 - 2019
Styremedlem Jon Gleditch Midtskogen 11 B  2018 - 2019
Varamedlem Ottar Johansen Midtskogen 1 B  2018 - 2019
Varamedlem Ane Dolonen Midtskogen 3 B 2018 - 2019
Varamedlem Jan Markerud Midtskogen 8 A  2018 - 2019