Endret: 19 aug 2019     Opprettet: 15 nov 2017

FINSTAD PARK DRIFTSSAMEIE

Vedtekter, ordensregler, rundskriv m.v.

FINSTAD PARK DRIFTSSAMEIE har hånd om eiendommen utenfor husparsellene (inkl. installert utstyr, gjesteparkeringsplasser og grendehust.)

 

Konstituerende møter for "fellessameiene" ble avholdt tirsdag 30.mai 2017.

De som var innkalt til konstituerende møte for Finstad Park Driftssameie ("Driftssameiet") var alle 5 styremedlemmer i hvert av våre tre boligsameier.

Det er egne vedtekter for hvert av driftssameiene. Av vedteketene for begge sameier fremgår det at styrene i boligsameiene utpeker to representanter (av styremedlemmene i boligsameiene) til hvert av styrene i "Garasjesameiet" og "Driftssameiet". Det er altså 6 styremedlemmer i hvert av sameiene.

Vedtektektene finner du her:

"Driftssameiet"

       Vedlegg 1 (Kart over Finstad Park "felles")

Ordensregler finner du her:

       Ordensregler "Driftssameie"

      

Etableringen av  "Driftssameiet" var forutsatt da vi kjøpte leilighetene på FInstad Park, og således en del av kjøpekontrakten. Grunnlaget for ovennevnte ordning med representasjon finner man i utkastettil vedtekter for  sameiet i dokumentene som lå til grunn da leiligheten ble kjøpt.

Driftssameiet er underlagt boligsameiene, noe som fremgår av reglene for eier og styrerepresentasjon.

Sameiet har selvstendige eiendommer med egne gårds- og bruksnr.

Vedtekter og styrene.

Det er lagt opp til at styrene i begge fellessameiene (Driftssameie og Garasjesameiet) skal bestå av de samme personer (som er utpekt av boligsameienes styrer). Dette er gjort av praktiske og effektivitetssmessige hensyn. Hele eiendommen FINSTAD PARK er så sammenvevd av tekniske installasjoner etc. på tvers av alle sameier på området, at det kreves en viss enhet for rasjonell forvaltning.

Arbeidsfordelingen mellom «Fellessameiene».

Arbeidsfordelingen mellom sameiene er at «Garasjesameiet» har ansvaret for garasje- og bodareal. «Driftssameiet» har ansvar for alt areal og innretninger på Finstad Park utenfor husparsellene («Finstad Park Felles»), samt grendehuset i Midtskogen 8A.

Dersom beboere har spørsmål e.l. knyttet til «Fellessameiene» skal dette rettes til styret i det boligsameiet som man bor i.

Parkering og skilt.

Se rundskriv 1/18.

Ny nettside

Se rundskriv 2/18

 

Tillitsvalgte i Finstad Park Boligsameie 2018-2019